a
La Citta'
Gela antica
Acuni cenni su Gela
Note sulla città
Cose di un tempo
Figli illustri
I nostri eroi
Salvatore Aldisio
Agricoltura
Artigianato
Industria
Pesca
Biviere
Museo
Museo Foto
Cartoline 1
Cartoline 2
Cartoline 3
Cartoline 4
Cartonile 5
Cartoline 6
Cartoline 7
Cartoline8
Vicoli
Pomidoro secchi
Terapie
Usi e costumi
Da Wikipedia
 

ARTIGIANATO

 
L'ultimo e l'unico laboratorio dove si lavora la pelle è di Roberto Iannelli
 
Carretto siciliano - vai a "Carretto"
 
Argilla - L'antica fornace ubicata sotto la villa - vai a "canalara"
 
La bottega del falegname
 
Il ciabattino
 
Lo stagnino .... Vai vecchi mestieri
 
Contenitori per l'olio realizzati dallo stagnino
 
Lavorazione del marmo
 
Muratori al lavoro
 
Il fabbro ferraio
 
Lavrazione del ferro battuto
 
Il seggiaiolo
 
l'impagliatore di sedie
 
La bottega del seggiaiolo
 
Il canestraro
 
Il mastro d'ascia
 
Lo scoparo
 
Pareggiatura della scopa
 
Una partita di scope pronte per essere imbarcate
 
Il maniscalco
 
Arrotino
 
I cavatori
 
U bummularu
 
U conzapiatta - Vai a Conzapiatti
 
Ricamatrice
 
Venditore di coltelli
 
U issaru
 
Lavoro a maglia
 
Il pastificio
 
L'acquarolo
 

La poesia di Giuseppe
Corrao

Coppili eccappeddra 'i Terranova

Stralcio

 

Addiu, mistera antichi o
scunghiuruti!
i cchiù mmegghiu artigiani
su sbannuti.
Si virivinu a ttempu i
canigghiara
e i vuttara e i issara e i
canalara…
E travagghiava cco consu u pastaru
e cc’era a pilucchera e u
cufinaru…
A cosittera, bbona e
puvireddra,
u rrucchettu scugghiva da mmarreddra!...
E u mastru, nzignamentu di carusi,
chi malaccriati unn’erinu e rrirusi…
Sulu accuddrì rriuri ccu
crianza
Erinu u vantu di ddra
picciuttanza!
Ramara, manuala e cirnitura
e llampunara, cchi
travagghiatura!...

 
CANTILENE E FILASTROCCHE
 

MANU MANUZZI

Manu manuzzi ca veni papà
porta cicci e si ni và.

Lu papà ca iu a fera
ppi cangiari u sciccareddu
e purtarini u cavaddu
ccu la cura e la criniera

Manu manuzzi ca veni papà
Porta cicci e cuccuvà.

Sunnu lenti i sciccareddi
lu cavaddu vola e vola
e ma figghiu na nivòla
si ni va ccu l’auceddi.

Manu manuzzi ca veni papà
Porta cicci e baccalà.

Ma figghiuzzu u mmurmuriusu
N’u giganti s’avi a fari
Tuttu lu munnu n’à parrari
de biddizz’i stu mafiusu.

Manu manuzzi ca veni papà
porta cicci e baccalà.

Comu ncucchia sei annati
iù l’è fari ccravaccari
e a lu voscu l’è mannari
a lu voscu di li fati.

Manu manuzzi ca veni papà
porta cicci e cuccuvà.

Ppi putiri aviri l’ali
pirchì i nuddu s’a scantari
a fatuzza l’a nfatari
e l’a renniri mmurtali.

Manu manuzzi ca veni papà
porta cicci e baccalà.

E nfatatu e immurtali
ccu a rigina s’à spusari
ccu a rigina di lu mari
ccu la bedda i setti veli…

Manu manuzzi ca veni papà
e u cavaddu cci purtà.

Oh che beddu stu cavaddu
fu  ccattatu ppi ma figghiu
à currutu cent’e un migghiu
di dda banna sciumi i maddu.

Manu manuzzi ca veni papà
e u cavaddu ci purtà.

Avi pp’occhi nu stiddazzu
ca mi pari jornu chiaru
lu pitroliu costa caru
e risparmiu iù ni fazzu.

Manu manuzzi ca veni papà
e u cavaddu cci purtà.

Su li staffi d’oru puru
sunu d’oru li spiruni
sa si porta lu turruni
sa si porta lu tammuru.

Manu manuzzi ca veni papà
tanti cosi ci purtà.

Ioca e mangia figghiu beddu
ca iù pensu ppa pignata
travagghiata è la jurnata
lu papà è stanchiceddu.

Manu manuzzi ca veni papà
avi fami e vo mangià.

 
 

Ninne nanne

1
Aò…e di laò…
dormi ma figghia
‘ndi sta naca tunna…
furriata di lanzareddi,
scocchi e giumma.
Aò… e di laò…
chi la nacuzza
è nova…
d’oru sunu li mura
e d’argentu li chiova…
Santu Nicola
calati… calati…
ch’iu la cantu
e vui la ddummisciti…

2
Aò… e di laò…
‘ma figghia
nunn’era  nata
e iu l’amava
priavu a Diu
e i Santi ca nasciva…
aò… e di laò…

3
Aò… e di laò…
bedda è
a figghia mia,
dormi e riposa…
dormi ch’è ura…
li parriceddi to…
dormunu a’stura…
aò…e di laò…
Lu sonnu è fatto
ppi li picciriddi…
ppi ripusari tri voti
lu jornu…
una a sira…
l’avitra a matina
e quannu sona
u manziornu.
Manziornu
nunn’à sunatu
e mancu la ‘ma figghia
s’addrummisciutu…
aò…e di laò…

4
Ao… e di laò…
Matri Maria
a vui lu raccumannu
‘stu ma figghiu
la notti e lu jornu…
e la notti e lu jornu
sunu vintiquattruri…
ddrummiscitilu vui
Matri d’amuri…

5
Aò… e di laò…
A notti a fici Diu
ppi ripusari…
riposa l’acqua,
riposa u ventu,
riposa a sirena
‘ndi lu mari…
Aà… e di laò…
dormi chi durmirai
‘na para d’uri…
a mamma un c’è
ora veni…
E’ gghiuta a fari l’ura
a lu Signuri,
ma lu pinseri
l’avi a tia
e ora veni…
Sunnuzzu ‘ngannaturi
‘gnanna la genti…
veni a ‘ngannari
‘stu figghiu
ch’eni nnuccenti…
Nnuccenti è statu
e nnuccenti saria…
ddrummiscitilu Vui
Matri Maria…
Maria passau
e l’Angilu calau…
sunnu ci misi
e chianti ci luvau…
aò… e di laò…
aò… e di laò…

6
Aò… e di laò…
Quannu u Signuruzzu
all’acqua iva…
tutti i picciriddi
si purtava…
e quannu quarchi
‘nsureddu si rumpia…
ccu li so santi manu
lu cunsava…
Aò… e di laò…
dormi u figghiu miu…
ca sonnu vò…
Aò… e di laò….
U Signuruzzu
‘mprevila si nniju…
u cori a Maddalena
cci firiu…

7
Aò… e di laò…
quantu è beddu
u figghiu miu…
‘gne matina
li rosi cogghi
e poi tti li duna…
ni cogghi ‘nu mazziteddu
a so parrinu
chiddu chi l’à fattu
cristianu…
Aò… e di laò…
beddu è lu nomu
e beddu lu cugnomu…
chiddu ca lu vattiau
e ‘nu galantomu…
Aò… e di laò…

 

8
Aò…e di laò…
e di la ninnaredda…
u lupu si mangiau
la picuredda…
O picuredda mia
comu  facisti…
intra a vucca
do lupu ti mittisti…
Aò… e di laò…
A picuredda
a la campagna pasci…
e va mangiannu erba
can un sciurisci.

9
Aò… e di laò…
Macchia d’aruta,
macchia d’aruta…
to parrinu passa
e ti saluta…
Aò… e di laò…
Macchia d’amenta,
macchia d’amenta…
to parrina passa
e si lamenta…

aò… e di laò…

 

 

Filastrocche

1
E ma figghiu
sinniu a lu mari
a gghiucari ccu li cicali,
li cicali e li banneri
e mà figghiu ristai
nnarreri.
E passau lu ciaramitaru
e su misi sutta l’ali,
e facia li ciaramiti
e ma figghiu  li fa puliti.
E mi busca ‘na liricedda
e la casa avanti và…
 
2
U cunigghiu
avi a tana
u surci
avi u purtusu,
e tu figghiu,
amurusu,
nunn’ai
né tana
e mancu purtusu

3
Luna lunedda,
fammi ‘na cudduredda
fammilla bedda ranni
quantu a portu
a San Giuvanni,
San Giuvanni nun la vò,
portatilla ‘ncasa tò…
‘Ncasa tò c’è Maria
cccu lu libbru ca liggia
e liggìa a passioni,
facemmo festa
e cuminioni.
Cu a sapi a dici,
e ccu nun la sapi
‘mparaccilla,
sennò quannu mori
ti bbianu setti balati
supra o cori.

4
Tila, ti…
mezza canna di ti…la
e cchi vvò vossiggnuria,
vogghiu ‘na picuredda
‘ndi vossia…
E furriammu lu magazzinu
Vi pigghiati a megghiu
chi c’è.
C’è un cani
ca mi muzzica,
e u cani nun vi fa
nenti,
picuredda camina
ccu mmia,
nun ti fari sintiri
di donna Maria…
Tila… ti…

5
Occhi pisciati
va vinniti i pira…
quantu ti ccatti
‘na bedda cannila,
a cannila dduma, dduma,
e ti ccatti un chilu
‘i puma.

 

 

TI LOCA, TI LOCA

Ti loca, ti loca…
tò mamma
vò li lochi
tò patri
li iaddini
e a minnedda
e china, china…

 

BATTI MANINE

Batti manine
chi veni papà
porta cicci in quantità
porta mennuli e nuciddi
pi fari cuntenti
i sò figghi.

 

Pàulu panza

Pàulu panza
ccu u tri pùlici na panza
unu ci trippa, natru ci balla
e l'àtru ci fa a tistimunianza.
Nn'è jabbu, nn'è maravigghia
nn'è ppì mia, nn'è ppì me figghia
nn'è pâ figghia di mè figghia
nn'è pi tutta â mè famigghia.

 

Filastrocca

Balla balletti Signuri e Cummari
avimmu na figghia chi voli jucari
voli jucari a tri canneddi
cìciri cotti e campaneddi
campaneddi supra lu mari
quanti pinni pò purtari
e ni porta na mazzola
chidda di d'intra e chidda di fora
fora quaranta, tuttu lu munnu canta
canta lu jaddu appujatu a la finestra
ccù tri palummi ‘ntesta
Jadda jaddina
Palermu e Missina
stòcchiti ‘ncina ‘ncina ‘ncinagghia
mastru firragghiu cuccurucù
trasi nesci e vatinni tu!