La Citta'
Gela antica
Acuni cenni su Gela
Note sulla città
Cose di un tempo
Figli illustri
I nostri eroi
Salvatore Aldisio
Agricoltura
Artigianato
Industria
Pesca
Biviere
Museo
Museo Foto
Cartoline 1
Cartoline 2
Cartoline 3
Cartoline 4
Cartonile 5
Cartoline 6
Cartoline 7
Cartoline8
Vicoli
Pomidoro secchi
Terapie
Usi e costumi
Da Wikipedia
 
 

Figli Illustri

P. M. Benedetto Maria Candioto
(1680 - 1765 circa) Vai a Biografia


 
Cardinale Antonio Maria Panebianco (1808 -1885) ...Vai a ...B
 
Ing. Giuseppe Di Bartolo (N. 14-2-1814 - M. 23-10-1865) Vai a ...B
 
Giuseppe Di Menza (1822 - 1896) ...Vai a...B
 
Mons. Gioacchino Gurrisi (1823 - 1904)
 
Emanuele Labiso Rosso 1825 - 1893 ...Vai a ...B
 
Mario Aldisio Sammito (1835 - 1902) ...Va a...B
 
Grande Ufficiale Andrea Ruggeri (1840 - 1920)
 
Gaetano Ortisi - Tenore (1844 - 1929)... Vai a ...B
 
Domenico Iacona (1845 - 1912)
 
Ing. Angelo Di Bartolo (1847 - 1914)
 
Cavaliere di Gran Croce della Corona d'Italia Antonino Nocera (1850 - 1930) ...Vai a...B
 
Salvatore Damaggio Navarra (1851 - 1928) ... Vai a ...B
 
Carmelo Ventura - (1853 - 1939) ...Vai a...B
 
Cav. Giuseppe Aldisio Fischietti (1855 - 1914)
 
Dott. Filippo Solito (1859 - 1941) Vai a ...B
 
Cav. Uff. Giacomo Navarra Bresmes (1865 - 1911)...Vai a...B
 
Padre Angelo Agostino Corrao (1865 - 1926) ...Vai a...B
 
Onofrio Presti (1865 - 1941) ... Vai a B...
 
Ing. Fortunato Di Bartolo (1864 - 1937)
 
Comm. Farm. Dottor Salvatore Solito (1872 - 1931) Padre del farmacista-pittore Salvatore Solito
 
Giorgio Donegani - Scrittore (1873 - 1945)
 
Salvatore Maria Cassarà (1874 - 1957) Agostiniano
 
Avvocato Giovanni Morso (1883 - 1960)
 
Francesco Capici - Parroco ( 1886 - 1937)
 
Giuseppe Navarra (1888 - 1961) ...Vai a ...B
 
On. Salvatore Aldisio (1890 - 1964)... Vai a ...B
 
Emanuele Morselli - (1898 - 1975)...Vai a...B
 
Gaetano Di Bartolo Milana (1902 - 1984) ...Vai a...B
 
Ing. Gaetano Di Bartolo ( 1904 - 1966) Vai a ...B.
 
Dott. Giuseppe Damaggio (1906 - 1954)
 
Luigi Aliotta (1906 - 1961) Sacerdote
 
Dott. Farm. Salvatore Solito (1906 - 1983) (Pittore amatoriale)
 

Detti

- Na vicchiaredda,
stava puntiannu na cosittedda;
cci scappò un puntu
e dumani tû cuntu.

- Maritu bonu, maritu tintu,
megghiu un nn'aviri,
nè bonu, nè tintu.

- À jaddina chi camina,
s'arricogghi câ vozza china.

- Ccò' jaddu o senza jaddu
Diu fa ghiornu.

- Manciari senza viviri
è comu truniari senza chioviri.

- Ddi l'amici e dde parenti,
nun accattari e nun vinniri nenti.

 - À casa capi,
quantu voli ù patruni

- Megghiu ù tintu canusciuto,
ca ù bonu a canusciri.

- Un patri po' campari centu figghi,
centu figghi nun ponnu campari un patri.

- Figghi nichi
guai nichi;
figghi ranni
guai ranni;

- Pasta grossa inchi l'ossa.

- Nun è sempri chi riri
a muggheri dò latru.

- Cu tempu aspetta, tempu perdi.

- Cu' mancia assai, s'affuca

- Dui jaddi nun ponnu
stari ndo stessu puddaru.

- Si nun manciamu carni,
vivemu broru.

- Cu nasci tunnu,
un po` moriri quatratu.

- Cu si vesti di robba di l'avutri,
prestu si spogghia.

- Fa oggi chiddu
ca nun po' fari dumani.

- Pani e sacramentu
cci nn'è in ogni cunventu.

- Figghi maritati,
matri strati strati.

- Consala comu voi,
sempri è cucuzza.

- Cu di spiranza campa,
dispiratu mori.

- Calati iuncu,
ca passa à china.

- Cu sputa ncelu,
nfaccia ci torna.

- Di jornu un nni vogghiu
e di sira spardu l'ogghiu.

- O ti manci sta minestra
o ti ietti dâ finestra.

- Ogni porcu
havi ù sò carnivali.

- Cci rissi ù surci a nuci:
"Dammi tempu, ca ti spirtusu".

- Stenni ù peri
quantu ù linzolu teni.

- Mbriachi e picciriddi
Diu l'aiuta.

- Ama u maritu to',
cu viziu so'

- À megghiu parola
è chidda ca un si dici.

- Acqua davanti,
ventu darreri,
e furmini mmenzu ì peri.

- Povira sì,
ma ngrasciata pirchì?

- Ogni lignu havi ù so' fumu.

- Babbiannu, babbiannu
si rici à virità.

- Ù troppu è troppu
e nesci fora dâ pignata.

- Ù superchiu rumpi ù cuperchiu.

- Cu' parra picca, campa cent'anni.

- Un cci rristaru mancu l'occhi pi chianciri.

- Un ti mmiscari,
un ti ntricari,
un fari beni,
ca mali ti veni.

- Troppu lussu manciari patati!

- Un parrari a muzzu,
comu ì cavuli a mazzu !

- Cu' mancia, fa muddichi.

- Ù salutu ù lassò ù Signuri.

-  Mettiri panza e prisenza.

-  Farisi ù sangu acqua.

- Cci vulissi comu ù pani.

- È tuttu fumu e nenti arrustu.

-  Aviri l'occhi a pampinedda.

-  Fari ù diavuli a quattru.

-  Iri a ligna senza corda.

-  Na manu lava l'atra e tutte è ddui di lavanu a facci.

- Mastru Japicu, ora vegnu.

-  Ù pisci feti ndâ testa.

-  Unni arrivu, cci appizzu un lignu

-  Pirchì dui un ponnu fari tri.

-  Chi nicchi e nacchi parenti semu!

- Ogni ficateddu i musca è sustanza.

- Pigghia in capu pun paiari u ddaziu

-  Chi focu ranni!

-  È longu ammatula.

- Fungi, pateddi e ranci,
spenni assai
e nenti manci.

- Vucca cun parra
si chiama cucuzza!

- È cchiù tintu
d'un chiovu î carrozza

- Tra maritu e muggheri,
cu' si cci misca,
resta n'arreri.

- Tanta figghiulanza,
cria mala crianza.

-  Chista è à zita !

-  À sciarra è pâ cutra !

- Cu' travagghia mancia,
e c'un travagghia mancia e bivi.

- Arristari ccu' l'occhi chini
e ì manu vacanti.

-  Ô cavaddu picchiatu
cci luci ù pilu.

- Cu' havi dinari nsacchettinu,
si fa Pasqua, Natali e San Martinu.

- Nè larica cci và,
nè stritta cci veni.

- Bon tempu e malu tempu, nun dura tuttu  tempu.

- U gilusu mori curnutu.

- A matinata fa a jurnata.

- Di venniri e di marti nè si spusa nè si parti.

- Tutti i cunsigghi pìgghia, ma u to nun u lassari

- Occhiu ca nun viri, cori ca nun doli.

- Tali patri tali figghiu.

- L'amuri è musuratu, cu lu porta, l'ha purtatu

- Cu scippa vigna, e chianta vigna, mai vignigna.

- A lingua batti unna u renti doli.

- U trivulu 'nsigna a chianciri.

- Cu mania nun pinia.

- Cu sparti avi a megghiu parti.

- Megghiu l’ovu oggi ca a iaddina dumani.

- Nun aiu unni cariri e muriri.

- Cu paia prima, mangia pisci fitenti.

- Non aiu mancu sali ‘nda salera.

- Fa' beni e scordatillu, fà mali e pensaci.

- I guai da pignata u sapi u cuppinu ca rrimina

- Cu mangia fà middrichi

- Avanti ca ‘ndinghi a vicina
rriminiti ‘nda to cucina

 - Cu boni si sarbau bonu si truvau

- A casa picchiata
o povera o malata

- U vicinu eni sirpenti
si nun ti viri, ti senti

- A scurzaria i ‘mmezzu a via
u so immu nun su talia

- Ogni ‘mpirimentu
eni giuvamentu

- Quannu a vecchia
stenni i peri
a picciotta picca teni

- Nenti nn’appi
occhi chini e manu vacanti

- A picca a picca u diavulu
s’impicca

- ‘Nda tavula i San Giseppi
unna mangiunu cincu
mangiunu setti

- A corda ruppa, ruppa
cci và ‘ndo menzu
cu nun ci curpa

- Vestiti furcuni
ca pari baruni

- Cu ti sapi ti rrobba

- Nuddu tu rici laviti a facci
ca pari cchiù beddu

- I paroli su pagghialori
i mazzati fanu purtusa

- Cu pratica o zoppu all'annu zuppichia

- Curri quantu voi, cca ti spettu

- Mettiti u pani 'e renti, ca fami si risenti

- Ti mangiasti l'anca a cinanca e a cinniri ddò cufularu

- Mettiti cche megghiu i tia e perdici i spisi

- Tacca u sceccu unna vò u patruni

- O ma dati, o ma pigghiu, o ma fuiu 'ndo curtigghiu

- Cu n'appi n'appi de cassateddi i Pasqua

- A fasella troppu stritta ccarpa

- 'Tacchimi u sceccu quantu mi sciarriu

- Nenti avia e nenti haiu, dunna vinni minnivaiu

- Acqua e focu dacci locu

- U ferru stira quannu è caviru

- Cunta e ricunta u diavilu si 'nni pigghia na junta

- Si cchiù longu do misi i maiu

- Aria netta un si scanta de trona

- Cu disia cu schifia e mori disiannu