La Citta'
Gela antica
Acuni cenni su Gela
Note sulla città
Cose di un tempo
Figli illustri
I nostri eroi
Salvatore Aldisio
Agricoltura
Artigianato
Industria
Pesca
Biviere
Museo
Museo Foto
Cartoline 1
Cartoline 2
Cartoline 3
Cartoline 4
Cartonile 5
Cartoline 6
Cartoline 7
Cartoline8
Vicoli
Pomidoro secchi
Terapie
Usi e costumi
Da Wikipedia
 

Museo Foto

Vai al Monetiere
 
Ingresso
 
Ingresso 1
 
Ingresso 2
 
Pintadera - Neolitico medio (Contrada Disueri - V millennio a. C.)
 
Olla - II Millennio a. C.
 
Bacino d'impatto con sette corni o falli - II Millennio a. C.
 

Anfora a figure nere proveniente da Gela. Lotta di Eracle con le Amazzoni
(525 a. C. - Università di Baltimora)

 
Frammento di arula fittile VI secolo a. C.
 
Donna con bambino - V secolo a. C.
 
Bronzetto di atleta (forse discobolo) V secolo a. C.
 
Necropoi presso Manfria (III millennio a.C.)
 
Necropoli in contrada Disueri
 
Acropoli in zona Mulini a Vento
 
Acropoli in zona Mulini a Vento
 
Colonna Dorica nel Parco delle Rimembranze
 
Mura Timoleontee. Ultimazione dei lavori di restauro
 
Mura fortificate Tmoleotinee
 
Mura fortificate Tmoleotinee
 
Mura fortificate Tmoleotinee
 
Mura fortificate Tmoleotinee
 
Fornace romana a ridosso delle Mura - Anni 200 a.C. circa
 
Bagni Greci - IV Secolo a. C.
 
Bagni Greci - IV Secolo a. C.
 
L'Emporio di bosco Littorio
 
Scavi dell'Emporio. Alzato in mattoni crudi. VI secolo a.C.
Tratto di mura e parte della città fortificata di Monte Desusino
 
Ruderi nelle vicinanze di Gela
 
Statuetta fittile di Kore - VI secolo a. c.
 
Statuetta di Era o Afrodite - VI a. C. - La corona che stringe in braccio è un simbolo nuziale
 
Sacerdotessa con gallo. Figurina fittile del V secolo a.C. proveniente da Gela - Louvre, Parigi
 
Tre dività (forse Demetra, Kore ed Acate Afrodite) - 500 - 475 a. C.
 
La Gorgone Medusa - 500 - 475 a. C.
 
Altare con Eos e Kepha - 500 - 475 a. C.
 

Statuette fittili di divinità femminili sedute - VI a. C.

 
Il sorriso arcaico - Figura votiva di una donna - 510 - 500 a. C.
 
Cavallo in terracotta a forma di cucchiaio - 580 - 570 a. C.
 
Lampada a teste umane - 630 - 620 a. C.
 
Grande frammento di arula fittile del VI secolo a.C.
 
Suppellettili funerari ritrovati in contrada Bubbonia
 
Pendente a forma di testina maschile in vetro blu. Databile tra il IV-III secolo a.C. - Altezza cm 4,7 - Larghezza cm 3
 
Elementi di collana (metà III sec. a.C.)
 
Statuette fittili - III a. C.
 
Ceramica a figure rosse su sfondo nero
 
Ceramica a figure nere su sfondo rosso
 
Stamnos figurato - VII secolo a.C.
 
Stamnos figurato - VII secolo a.C.
 
cratere arcaico - VII secolo a.C.
 
Lekythos policroma a fondo bianco - 480 - 470 a. C.
 
Skyphos a figure rosse - IV secolo a.C.
 
Sarcofaghi
 
Giare
Reperti archeologici trafugati nel museo di Siracusa
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni oggetti ritrovati nella nave greca affondata a Gela
 
 
 
Askos attico a figure rosse - 500 - 490 a. C.
 
Alcuni oggetti ritrovati nella nave greca affondata a Gela
 

Figure Celebri

 
La Gorgone - 530 circa a. C.
 
Testa di cavallo fittile - 470 - 460 a. C.
 
Il Sileno 470 - 460 a. C.
 
Artemis Bendis - IV-III secolo a. C.
 

La nave greca

 
Vai a Recupero...
 
Scodelle di protomaiolica "tipo Gela" - XII-XIII secolo d. C.
 
Il Museo di Gela ristrutturato
 
Prose e poesie di Salvatore Ventura

Ora vi cuntu un cuntu

C’erunu ‘na vota setti frati sei nun nati e unu da nasciri, sti setti frati, sei nun nati e unu da nasciri, dissiru oggi è jornu di caccia jammininni ‘ha cacciari.
Pigghiarunu setti fucili, sei scannati e unu senza canna e si misuru ’a  camminari, camina camina nun ficiru mancu un passu.
Arrivati mezzu un voscu accussì ranni e accussì fittu ‘unna nun cc’era un’arbilu e mancu ‘na pampina e ccu ddi setti fucili sei scannati e unu senza canna si misuru a sparari e sparari senza pruvili e senza chiummu.
Pigghiarunu setti cunigghia sei scappati e unu fuiutu.
Si dissiru ora ni nemmu i dda casa supra dda muntagna ca nun c’è.
Arrivati a la muntagna ca nun c’è traseru intra la casa senza mura e senza tettu e si sittaru supra setti seggi, sei sperati e una senza peri.
Ora è ura di mangiari dissi ‘u cchiù ranni, pigghiammu i ligna e facemmo focu, e accussì ficiru i sò frati, pigghiarunu i ligna do voscu ranni e fittu unna pampini un ci nnè e turnarunu da la montagna ca nun cc’è.
Arrivaru a casa senza mura e senza tettu cche vrazza chini senza ligni.
Addumaru un gran focu e fiammi e fiammi ficiru ccu si ligna can un si viria mancu na vampa.
E mezzu i vampi ‘cci furuni scintilli ca a cuntalli nun arrivarunu a milli e milli.
‘Nna scintilla ‘on frati ci arriavau d’ò n’occhiu ca ci divintau rossu comu ‘u rinocchiu, ‘nna scintilla arrivau a un frati supra ‘nnù peri ca ppì camminari ci vosi ‘u varveri, ‘nna scintilla arrivau finu a lu diri ca a stà storia nuddu ci criri.

 

U SULI DI NTONIU E DI RROSA

Ntoniu u muraturi nesci i casa, versu i 12 e 50, ppì turnari o travagghiu. O nesciri do purtuni i casa si ncontra chu Rrosa, ca stà do so stessu purtuni, ca scinni da 500, tutta russa e svampanti.
Ciau Rrò dunna veni.
Unnu viri, vegnu do mari, miu a pigghiari un pocu i suli.
Ntoniu schirzannu: Rro dammillu un pocu i suli , tuttu tu tu pigghiasti.
E nnò mancu tanticchedda ti ni dugnu, sulu sulu ppà strata cca m'appi a fari e poi tu ccò to travagghiu cchè un ti ni pigghi suli? aivogghia se ti ni pigghi.
Ntoniu stavota seriu seriu: Un nne a stessa cosa Rrò, u suli do mari unn’è u stesso suli ca pigghiu iu a lu travaggiu.
-Ma cchi vai dicennu, u suli è suli unn’edderè.
E nnò cara Rrosa u ma suli unn’è u stessu do to suli, u ma suli è duru, mi pigghia a testa, mi stralunia e mi cunfunni, nun mi fa cchiù rispirari, e quantu mi fa surari! Lu sururi do travaggiu è duru e mi stocca l’ossa , e quannu m’asciucu a frunti e lu tastu, sentu u sali amaru di la vita dura ca tuttu mi gnutti.
U to suli inveci è suli di mari e u suli ddo mari e duci e finu, lu sururi do to suli è nnavitra cosa, è salitu, ma cchi sali finu e iddu, e comu ti sciuchi lentamenti, pari ca tu vulissi ccarizzari picchi a ogni goccia di sururi ca ti sciuchi i ngoddu, e pisu chi tai livatu e fra tia e tia pensi, quantu staiu surannu , haiu persu pisu e sicuramente beni mi fa. Sughu cchiù sicca, sugnu cchiù bedda!

 

Niscemmu stasira?

Talè cchi luna cc’è stasira, bedda, tunna, chiara e spaparanzata.
Nenè macchè niscemmu stasira.
Oh, daveru cc’è na bedda luna stasira. Terè sai cchi ti dicu, dopu nna jurnata chiusu intra ss’ufficiu unna l’unica cosa ca viru è ‘na lamparina e unna u caviru ti squagghia comu na ranita, ppò mparrari poi de ma cumpagni ca mi fannu pisari a ma giuvintù, mi chiamanu u criaturu e iu quannu sentu ssa parola mi si inchiumma u stamacu, mi savita a testa e nun rinesciu cchiu a scriviri quattru nummiri.
Ma cchi ci pozzu fari ju se subitu ma pà mi truvaru u travagghiu, ju a chisti un nni capisciu, mi taliunu tutti cchu l’occhi storti, ma iddi comu u truvaru u travagghiu?.
Terè se si pronta niscemmu ca nnemu a pigghiari un pocu i friscu i luna ddrassutta o mari e mentri cca ci semmu ni pigghiammu na pizza, ‘na gazzusa, e poi passiannu passiannu ni pigghiammi u sciallottu.
Nenè ma cchè i senti i vuci i cassutta, mi pari ca si stanu sciarrannu, mi parunu i vuci di Totò e Maria.
E chi ci putemmu fari nui, u sai comu su fatti ssi dui, o jornu silenziu a sira burdellu, è sempri accussì, oramai nun ciavissitu a fari cchiù casu.
Nenè, ma certu cha c’avi ragiuni Maria, a sira nun nesci mai se unnè sabatu o duminica.
Terè ma tu u sai cchi travagghiu fa Totò veru, cciavi un travaggiu di chiddi ca scola nun ni vosinu e ora si susi e cincu i matina e torna a sira senza orariu, e tu pensi cca cciavi vogghia i nesciri a sira? ma mancu ppi sonnu, iddu a sira vò sulu jucari e durmiri.
Talè, lassammuli perdiri, Nenè iu sugnu pronta, niscemmu?

 

Spingula e augghia

U prufissuri spingula ammatula studiava
i cuncursu ca facia un c’era versu ca i passava
eppuri s’mpignava, nenti trascurava
ma un cera versu ca passava.

Nu penseri ‘n’testa sempri avia
picchi sta cummissioni mai lu capia?
U prufissuri augghia prublemi nun avia
passava a prima botta e strata si facia

Dda li stanzi de cuncursa mai ci passava
‘na raccumannata bbona ci bastava
era lisciu e siccu e u purtusu a tutti dava
spingula cca so testa un cera versu ca passava.

 

Na jurnata i pazzi

Tri di pomeriggiu, spurtellu contestazioni
i raggiuneri rapinu i spurtelli.
Avanti u primu.
- Comi si chiama? Chi cc’è!
- Sugnu Maccaruni….
Eeeh! Comu dissi?
Maccarruni
Stà babbiannu veru
No, sugnu Aitanu Maccarruni
Va cuntulu a tò nanna, sinnissi i nnavitru.
Avanti.. Comu si chiama? Cchi cc’è!
Sugnu Mangiapani….
Ccà ccì nnè navutru
Vicè oggi mi pari ca chisti su pigghiati do suli,
avanti mi dicissi comu si chiama.
Cola Mangiapani
Sinnissi, quannu ci pensa comu si chiama ppò turnari.
E nnò iu nun mi ni vaiu,
Sinnissi prima ca cuminciu a fari vuci.
Avanti navitru, ...comu si chiama? Cchi cc’è!
Salsiccia …
Eeeehhhh!
Ma allura ccu mia l’aviti oggi,
Vicè mi vonu fari nesciri i sensi oggi,
ma iu sai chi fazzu ccu chisti, ci strazzu
i fogghi e poi viremmu se ancora mi
vonu pigghiari ppì fissa.
Mi dassi u fogghiu!
E no u fogghiu a stu puntu nun cu dugnu,
pigghiassi invece a so copia.
Iu nun pigghiu nenti ed ora ca ccià finiti ccu mia,
iu sugnu un ragiuneri spertu e furbu
e nun mi fazzu pigghiari ppì fissa i nuddu,
sinnissi prima ca fazzu un macellu.
Ma cchi iurnata, avanti … Pircchì è ccà
Ccè sbaggiu ndi sti cunta.
Comu si chiama?
Mangiaracina
Nooooo! Si misuri tutti d'accordu sti mbrugnuni,
Vicè chiama i carrabbuneri picchi iu nun cc'a fazzu cchiù,
mi ‘nnì staiu ennu a casa.
Sintissi, iu ppì daveru mi chiamu Mangiaracina.
Sinnissi, a cchu a vò mbrugnari,
siti tutti pazzi, o vuliti fari ‘mpazziri a mia.
Se ccà nun torna u rispettu ppi mia,
iu sugnu capaci di nun turnari cchiù
- Vicenzu, l'avutru ragguneri – oh, ma sinniu ppì ddaveru stu pazzu.
E nun si vitti cchiù ppì sempri.

 

Cco travagghiu nun si babbia

Sabbatu sira , journu di paia, ndo studiu a chiano terra d’un pussirenti.
U vecchiu soprastanti trasi indra a stanza e saluta…bonasira a tutti.
Bonasira a vossia, rispunnunu tutti.
 Don Carmelu rapi u casciolu da scrivania, nesci un fogghiu,  un muzzicuni di labbisi, pigghia i sordi i pparizza e cumincia a chiamari i jurnatara, comu piaci a iddru, in ordini alfabeticu fattu di suli nnomi.
Aitanu… si don Carmè,.. quantu jorna hai fattu?... cincu, u sapi megghiu di mia.
….uuumh, veru,
cunta i sordi e paia.
Aitanu saluta ccu rispettu e fa ppi irisinni.
Don Carmelu. licca u labbisi, spunta u nnomu di Aitanu si susi, u chiama e taliannu a tutti chiddi ca sunu indra a stanza, dici, vi fussi a tutti ricunuscenti se ppì stasira inveci di irininni ognunu ppi cuntu nostru ninnissimu tutti assemi.
Aitanu, se nun hai nenti 'n cuntrariu, settiti.
Aitanu stesi fermu un secunnu e poi si sittò.
Don Carmelu ricuminciau a chiamari e a paiari a unu ad unu tutti i jurnatari, savutannini unu  nell’illelencu.
Petru quanti jor…
Don Carmè ma a mia nun maviti chiamatu fa Nicola.
U soprastanti talia l’elencu aitannusi cco labbisi e ci rispunni.
No, Nicò, tu ‘ndi sta lista si l’urtimu, e l’urtimu sarai paiatu.
Urtimu, …ma pircchì, …mma….!
Petru quanti jorna hai fattu….
Arrivau u turnu di Nicola e u soprastanti senza mancu taliarlu …
Quantu jorna hai travagghiatu tu?
Dù jorna…
Don Carmelu spunta cco labbisi u nnomu di Nicola, pigghia i sordi 'ndo casciolu i cunta supra u tavulu i pparizza e poi rapi u casciolu, i rimetti o so postu e u richiuri .
Nicola un ci capisci nenti e ci fa, don Carmè ma nun m’aviti pajatu.
Iu ‘ccaintra haiu paiatu a tutti, ognunu a pigghiatu u sò come ci spittava.
Siddiatu e russu in faccia Nicola cumincia a isari a vuci, iu i sordi i visti ma nun l’haiu pigghiatu.
Ti dissi ca ccà tutti havitu pigghiatu a paia ca vi spittava e ora ppì favuri e ura di irininni a casa.
Cca nun si nni va nuddu se prima nun mi paiati, fa Nicola, starisa succeri un quarantottu se nun pigghiu i sordi.
Rispunni don Carmelu, tu stasira a stari attentu a comu parri, inveci, pircchì stai facennu offisa a tutti niatri, cca’intra, genti ppibbeni, cca sulu tu ti lamenti, cai avutu u tò comu tutti l’avitri.
Nicola sta ppì scuppiari ppa raggia, iu unn’aiu avutu nenti e tutti l’hannu vistu.
E no, caru Nicola cca tutti hanu vistu ca ognunu ha avuto u sò , ti riordi ddi ssì du jorna ca facisti quanti corpi i zappa dasti? Tu dicu iu, manc’unu, nnavota, ppi chistu, nnavatra vota ppi chiddru, o to postu nun c’erutu mai e ti riordi quannu, davanti a tutti,  ti ricia ca ccò travagghiu nun si babbia, tu comu mi rispunnivitu, anzi mi cantavitu  a canzuna pensannu di sfuttirimi…pari ca travagghiu e nun travagghiu.. a to giusta paia ora è chista e sai cchi ti ricu,  pari ca ti paiu e nun ti paiu e ora ti nni pò iri a casa pircchì ppi tia ccà postu nun ci nnè.
Tutti sti bravi pirsuni ca sunu ccà anu vistu comu in 'ndi stu du jorna hai travagghiatu e comu giustamente stasira t’aiu pajatu.
Nicò, ccò travagghiu nun si babbia.

 

I nummira su nummira

Ninu e Cuncetta su spusati da quattru anni. Ninu passannu nda casa i so mà viri i ciciri a moddu e ci venu u disiu. Avi daveru assai can nun ni mangiu, pinsau nda so testa.  Comu turnau a casa parrannu ccu ssò muggheri ci fa: Cuncè mettili a moddu du ciciri ppi dumani sira, avi da quannu semmu spusati ca nun ni mangiu e ni  sugnu propriu lammicato, dumani mi vugghiu fari na gran mangiata di ciciri cotti.
Cuncetta u talia ccu l’occhi storti, chivvoi, i ciciri cotti? Cche u nnu sai ca unnaiu cucinato mai? U sacciu u sacciu, ma mi vinni stu disiu e mi vogghiu mangiari.
Cuncetta un ci rispunniu e u discursu finiu a cura i surci.
Amma sapiri ca a famigghia di Cuncetta nun mangiava liumi e perciò idda nun sapiva comu fari sti biniritti ciciri
Dopo quarchi ura si riorda i paroli i so maritu e pensa: E veru iu nun ni mangiu ciciri ma iddu si, quannu eru schettu si mangiava, so mà ci faciva, cchi mi costa fallu cuntentu, quasi quasi i fazzu e ci fazzu passari stu lammicu. Ma comu si fannu i ciciri cotti. Mah!  ora viremmu, cche daveru un maiu a firari.
Ninu dissi ca ni voli dui e iu ppi viriri se su cotti quantu ni spardu? Boh! Ora ni mettu a moddu tri e poi viremmu , cche davvero un ciaiu a rinesciri.
E accussi fici, pigghiau tri ciciri e i misi a moddu.
L’indumani  prima nda scurata i misi a cociri ppi faricilli truvari beddi cavuri quannu Ninu viniva ndo travagghiu.
Quannu parsi a idda, ppì viriri  se i  ciciri eranu cotti ni pigghia unu ppi tastallu, ma subitu pensau , e se poi l’haiu a tastati navitra vota? Megghiu ca ni spardu mezzu. …Avia raggiuni di spardarini mezzu, ancora nun su cotti.
I fici cociri ancora, tirau fora ndo broru l’avitru mezzu, u tastatu e finarmenti erunu cotti.
No frattempu si ricugghiu ndo travaghhiu Ninu.
Cuncetta tutta contenta e ccu l’occhi ca ci brillavanu ci fa: Fai prestu a lavariti e va settitti ‘ntavula ca stasira ti vogghiu fari viriri quantu ti vogghiu bbeni.
U sacciu ca mi voi bbeni e sai quantu ti ni vogghiu iu, si a vista ndi l’occhi mei, ci rispunni Ninu mentri si lava.
Cuncetta si prisenta ntavula cca pignata bedda fumanti e ci fa: stasira ti fazzu turnari narreri almenu di quattr’anni. Pigghia u cuppinu e comincia a ligniri a spillonga, quannu finiu ci fa: si cuntentu stasira ti mangi i ciciri.
I ciciri? Certu ca sugnu cuntentu se ci sunu i ciciri, unna su.
Ma comu unni i viri? Su mezzu o broru.
Ninu cco cucchiaru rimina u broru e ci fa, cche mi stai pigghiannu ppi fissa veru, ci mittisti du cicciri mezzu o broru ppi farmi u scherzu. Sugnu daveru cuntentu stasira, finarmenti mangiu i ciciri,  avanti Cuncè va pigghia l’avitri ciciri quantu mi ppanu.
Ma cchi vai dicennu Nì, tu pensi ca iu ti putissi fari un scerzu. Mai e poi mai ti putissi pigghiari ppi fissa sapennu quantu i disiavitu sti ciciri. I ciciri sunu tutti drocu.
Ma comu i ciciri sunu tutti ccà, u nnu  viri ca ci ni su suli dui, l’avitri unna su.
Oh, Ninu, tu mi dicisti ca vulitu du ciciri e dui iu ti ni cucui, se tu ni vulivitu chiossai pirchì u mu dicisti, iu comu ni cuciu dui ni cuciva dumila.
Ma chi centra, dui è sulu un modu di diri, ma dunna veni, nda luna.
Senti, ppi mia dui sunu dui e tanti sunu tanti a curpa nun’né mia, a curpa e to ca nun sai parrai.
I nummira su nummira
A prossima vota ti ni fazzu daveru duemila.
E no!  tu a prossima vota u nni cunti i ciciri, mi ni basta 'na junta.

 

Due luglio

T'addumannaiu ‘na razia
e Tu mi la facisti
tra cori di matri ci si capisci.
Aiu nu beddu figghiu
cannila do cori miu,
cantu tutta la jurnata.
Lu taliu, giru e furriu
l'occhi nun virinu
ca celu e Maria.
Ora crisci, crisci, sanu e santu
pirchì riparatu do tò mantu,
t'aspettu arrivata a stu puntu.
Lu spogghiu e lu posu
‘nti li to vrazza ranni
e sicura sugnu.

 

Mari malatu

C'è caviru carù,
stanotti, jornu paria
afa, muddura e zanzari
domini i casa parivinu
Ora, nervulu, l'occhi a pampina
e i peri stanchi
mi strascicu chianu chianu
fino a mari.
Ah, frigeriu di l'arma mia
viru stu mari leggiu,
murmuriariusu,
mi rifriscu i peri,
mi sentu ‘ttigghiari.
Di sta scuma frisca
mi sentu ccarizzari
ora mi stricu
‘nda sta rina fina,
‘nmezzu a st'oru
vogghiu sunnari.
Na cursa maiu a fari ,
‘nti l'acqua vogghiu stari,
quantu i ‘ngoddu
mi levu stu suli.
Ora natu,
ora mi tuffu comu un pisci
nti stu mari d'azzolu
jocu, riru, nun piniu,
tornu ‘nmezzu a ll'oru.
Chi stranu pizzicari
‘ngoddu
sugnu tuttu un manciu
mi rascu mi strazzu tuttu
finu a fari sangu
Sta carni nun è a mia
cchì ssù sti chiazzi
caru miu dutturi.
Sti chiazzi e stu manciu
sunu un rialu,
un rialu ca ti fici
stu mari
can nun ci voli cchiù beni,
si sentiu trarutu,
e nu lu so sbattuliari
quannu t'acchiappa,
t'abbrazza
ppì farisi capiri.
Mari malatu ranni eni,
nuddu lu sta a sintiri
nun avi spiranzi
nuddu lu sa capiri .